اخبار اخبار

15:30
6 خرداد 1397

معرفی کتاب

روایت دو نوجوان شیرازی در «آنجا که خانه‌ام نیست»

محمدرضا سرشار در داستان بلند «آنجا که خانه‌ام نیست» که به چاپ سیزدهم رسیده، ماجرای دو نوجوان شیرازی را روایت می‌کند که برای دستیابی به یک زندگی مطلوب شهرشان را به قصد ته