کتاب معرفی کتاب

کتاب سرایش(جلد دوم)

کتاب حاضر، جلد دوم از مجموعه سه جلدی کتاب سرایش است که آن را حسین مهربانی در 134 صفحه گرد آورده است. در این کتاب هنرجویان با آموزش عملی وزن آشنا می‌شوند...

تعداد صفحات: 134

شابک: x ـ 032 ـ 506 ـ 964

نوبت چاپ: اول 1384

قیمت: ریال

شمارگان: 2200

کتاب حاضر، جلد دوم از مجموعه سه جلدی کتاب سرایش است که آن را حسین مهربانی در 134 صفحه گرد آورده است. در این کتاب هنرجویان با آموزش عملی وزن آشنا می‌شوند. در فصل اول و دوم این کتاب هنرجویان با دو روش وزن‌خوانی عمودی (به شیوة سازهای کوبشی) و افقی (به شیوة سازهای کششی) در میزانهای دو ضربی، سه ضربی و چهار ضربی ساده و در فصل سوم با انواع آن در میزانهای ترکیبی آشنا شده و تمرینهای مختلفی در این میزانها آورده شده است. در فصل چهارم طریقة وزن‌خوانی دیرندهای فرعی‌ِ «سه بر دو» و «شش بر چهار» با تمرینهایی آورده شده است. طریقة وزن‌خوانی‌ِ در میزانهای از پنج ضربی تا بیست ضربی و همچنین طریقه وزن‌خوانی‌ِ دیرندهای فرعی «پنج بر چهار» و «هفت بر چهار» نیز در فصل پنجم همراه با تمرینهای مختلف آورده شده است. در فصل ششم این جلد مهم‌ترین انگاره‌ها و فیگورهای ریتمیک‌ِ ردیف میرزا عبدالله معرفی شده است تا هنرجویان قبل از اجرای این گوشه‌ها در جلد سوم ابتدا با وزن آنها آشنا شده و پس از خواندن، آنها را اجرا نمایند. در پایان هر یک از این شش فصل دیکتة ریتم آورده شده که هنرجویان با شنیدن آنها از روی لوح فشرده سعی می‌کنند آنها را بنویسند. در فصل هفتم تمرینهای مختلف برای نت‌خوانی به صورت بدون نغمه (پارلاتی) ارائه شده است. اثر در راستای حمایتی مرکز موسیقی حوزة هنری و برای تشویق استعدادهای جوان و پویا به چاپ رسیده و هدف از انتشار آن، فراهم ساختن امکانی مساعد برای عرضة تلاش و دانش موسیقی‌دانان نسل آیندة ایران است.

راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
930


بستن