کتاب معرفی کتاب

ماهیت تکنولوژی و هنر تکنولوژیک

تعداد صفحات: 1384

شابک: 9 ـ 971 ـ 471 ـ 964

نوبت چاپ: اول 1384

قیمت: ریال

شمارگان: 2200

این کتاب، به صورت نظری به ماهیت تکنولوژی و هنر تکنولوژیک می‌پردازد که نظری است در حوزة تکنولوژی اطلاعات. کتاب حضار، در یک مقدمه علمی، چهار فصل و کلام آخر به پایان برده شده است که به دو راه تکنیکی و معنوی فراروی ما پرداخته است. چهار فصل کتاب به صورت کلی، نقدی است به صنعت هنر تکنولوژیک که به جای پرداختن به روح هنری و نقبی به هنر که برخواسته از جهان ناسوتی و لاهوتی است، به جهان مادی و سرمایه‌داری بسنده شده است. آنچه از هنر در عصر تکنولوژیک مانده است، کاریکاتوری است از هنر اصیل و واقعی‌ای که بیشتر به وارونگی هنری می‌ماند. مددپور هنر را اصیل و خدایی می‌خواهد و باور دارد که روح سرمایه‌داری و هنر صنعتی، هنر را اقتصادی، بازاری و کالایی می‌کند، آنچه به جا می‌ماند، جز برهنگی هنری نیست. فصل اول کتاب به ماهیت تکنولوژی از نظر فلسفی و علمی به هنر می‌پردازد و بنیاد حضوری و مابعدالطبیعی تکنولوژی را به بحث می‌گیرد و از اصول تکنیکی، انتقال تکنولوژی به معنی فلسفی، آشفتگی انتقال تکنولوژی کاربردی به کشورهای غیر تکنولوژیک می‌گوید. در فصل دوم به تجلی وجود در نظام تکنیک و نظام معنوی می‌پردازد که هنر و صنعت قدیم و جدید، مابعدالطبیعة هنر تکنولوژیک، اندیشه انتقادی پرپر حافظ نظام تکنیک و غربزدگی از بحث اصلی آن است. در فصل سوم به مابعدالطبیعة سینما، هنر تکنولوژیک می‌پردازد که تکنولوژی نحوی انکشاف حقیقت، وارستگی از عالم تکنیک، تکنیک ـ هنر سینما، ولایت، صورت انکشاف حقیقت از بحث اصلی آن است. فصل چهارم به اطلاعات و تکنولوژی اطلاعاتی می‌پردازد که تکنولوژی اطلاعاتی رسانه‌های گروهی، تکنولوژی اطلاعاتی تحقیقاتی ـ علمی، اطلاع به ایران از اهم بحث این فصل است. در کلام آخر وی به دو راه تکنیکی و معنوی می‌رسد که آن را فرا روی خوانندگان می‌گذارد، که به حقیقت هنر پی برده و از صنعتی شدن هنر به معنای کالایی دوری گزیده شود. در متن کتاب دربارة هنر، چنین آمده است: ما نباید تسلیم همان نسبتی شویم که بین بشر جدید و تکنولوژی وجود دارد. تسخیر جوهر تمدن جدید غرب در گروه همین تغییر نسبت است، وگرنه، گزینش، آن‌سان که ما انتظار داریم امکان‌پذیر نخواهد بود.

راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
879


بستن