کتاب معرفی کتاب

درآمدی‌ بر سیر تفکر معاصر

این کتاب که مبانی نظری اندیشه‌های جدید‌غرب از رنسانس تا عصر روشنگری را دربرمی گیرد درسه بخش‌به‌بررسی مبانی‌تفکر جدید و روح علوم انسانی ‌، ملاحظاتی در باب عصر و شرح‌حال‌و آثار‌منتسکیو ،بررسی شرق‌،‌‌اسلام وایران در‌آثاروتفکرات منتسکیو اختصاص دارد هر بخش نیز حاوی مطالبی جزیی تر است که در دسته بندی های مرتبط ارائه شده است.

تاریخ نشر: شهریور 1390

تعداد صفحات: 304

قطع: رقعی

شابک: 0-915-471-964-978

نوبت چاپ: چهارم

قیمت: 210,000 ریال

شمارگان: 2500

« درآمدی‌ بر سیرتفکر معاصر» از دیگر نوشته های مرحوم دکترمحمد مددپور است که به همت پژوهشگاه فرهنگ وهنر اسلامی آماده و به تازگی ازسوی انتشارات سوره مهر منتشرشده است. این کتاب که مبانی نظری اندیشه‌های جدید‌غرب از رنسانس تا عصرروشنگری را دربرمی گیرد درسه بخش‌به‌بررسی مبانی‌تفکر جدید و روح علوم انسانی ‌، ملاحظاتی در باب عصر و شرح‌حال‌وآثار‌منتسکیو ،بررسی شرق‌،‌‌اسلام وایران در‌آثاروتفکرات منتسکیو اختصاص دارد هر بخش نیز حاوی مطالبی جزیی تر است که در دسته بندی های مرتبط ارائه شده است. کتاب‌حاضر به مثابه‌درآمدی برمجموعه‌ی سیرتفکر معاصرایران ،درجستجوی باز اندیشی مبادی فرهنگ غربی ازمنظر حکمت معنوی وباطن اندیشی علم الاسماء تاریخی است تا بتواند افقی نو فرا روی محققان قراردهدوتاریخ را به اصالت سابقش بازگرداند.تفکر تکنیکی تاریخ غیب اندیشانه ومعادی وتمثیلی روحانی را از بین برده یا پوشانده است.ازاینجا مورخ صرفا به ساحت ناسوتی ودنیوی تاریخ توجه کرده است،اما تفکر وپارسایی درمقام آماده گری درجستجوی انکشاف وانفتاح مجدد حقیقت وساحت قدسی است. در” مبانی تفکرجدید وروح علوم انسانی“ درباب آزادی وسیاست قدیم وجدید ازنظر منتسکیو می‌خوانیم: « ‌ازنظر فلسفی آزادی عبارت است از اجرای اراده یا اعتقاد به اینکه انسان مختار‌است.منتسکیو دراینجا از آزادی به معنی دینی ومعنوی که عبارتست از رهایی از همه قیود ووابستگیهایی که مانع کمال آدمی هستند سخنی به میان نمی آورد.آزادی به معنی فلسفی او نیز با تعریفی که از آزادی سیاسی دارد متناسب است .پس باید پذیرفت آزادی درفلسفه سیاسی منتسکیو بر مدار انسان وامنیت خاطر او از مسائل اجتماعی وموانع اقتصادی وحقوقی استوار است.»
افزودن به سبد خرید
راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
846


بستن