کتاب معرفی کتاب


خواب زیر شکوفه های هلو

تعداد صفحات: 174

شابک: 97600-03-1677-8

قیمت: 80,000 ریال

شمارگان: 2500

وقتی دهکدة خالی
فرورفته
در سایة ماه خواب بود،
مردی با لکّه هایی سرخ
از میان آن گذشت.

مرد، پشت سرش
ردّی مبهم از پاهایش را
باقی گذاشت.

سگ اما پارس نکرد
سگ تنها
از زمانی که خواهرش
آرام گرفت
صدایش گرفته بود.

ماه
ماه بزرگ
ماه نورافشان
آن شب
اندک اندک دهکده را پنهان می کرد.

راهنمای خرید نسخه دسکتاپ راهنمای خرید نسخه موبایل
2946بستن