کتاب معرفی کتاب

تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه های خطی

نویسنده: نجیب مایل هروی

تاریخ نشر: آبان 1395

تعداد صفحات: 680

شابک: 7- 716- 175- 600- 978

نوبت چاپ: اول

قیمت: ریال

شمارگان: 2500

2452
2452