کتاب معرفی کتاب

حکمت هنر هند

نویسنده: دکتر حسن بلخاری قهی

بیان حکمت و اندیش- - بیان حکمت هنر و زیبایی شناسی- بیان حکمت و هنر معماری-

تاریخ نشر: آذر 1395

تعداد صفحات: 227

شابک: 1- 859- 175- 600- 978

نوبت چاپ: اول

قیمت: 140,000 ریال
112,000 ریال

شمارگان: 2500

2451
2451