کتاب معرفی کتاب

هنر گچ بری مکتب خراسان

نگارش: طاهره و محسن کمالی زاده

بررسی و آموزش سبک گچ بری استاد ابوالقاسم کمالی زاده مطالب اشاره شده در کتاب : کلیات گچ بری - تاریخچه گچ بری- بررسی نقوش گچ بری - آموزش گچ بری

تاریخ نشر: مهر 1395

تعداد صفحات: 230

شابک: 3- 0231- 03- 600- 978

نوبت چاپ: اول

قیمت: 650,000 ریال
520,000 ریال

شمارگان: 2500

2449
2449