ورود
صادق عاشورپور

زندگینامه صادق عاشورپور، استاد دانشگاه، نویسنده، پژوهشگر و کارگردان تئاتر کشورمان در سال 1332 در همدان متولد شد. از دو سال قبل انتشار کتاب دوازده جلدی «نمایش‌های ایرانی» را آغاز کرده و تا کنون هفت جلد از این کتاب منتشر شده است.

کتاب های نویسنده
نمایش های ایرانی - جلد پنجم

صدق عاشورپور

نمایش های ایرانی - جلد ششم

صادق عاشورپور

نمایش های ایرانی - جلد هفتم

صادق عاشورپور