بیم و امید آخرین آمار فرهنگی کشور

بیم و امید آخرین آمار فرهنگی کشور

آمار و اطلاعات یعنی برنامه‌ریزی، داده‌های آماری بنیادی‌ترین اصل برای برنامه ریزی است، و برنامه ریزی اساسی‌ترین شاخص برای مدیریت قلمداد می‌شود. سه حلقه آمار و اطلاعات، برنامه ریزی و مدیریت از حلقه‌های توسعه به شمار می‌رود....

روند فعلیِ اقتصاد نشر ناامیدکننده است

روند فعلیِ اقتصاد نشر ناامیدکننده است

در واقع بیانِ ساده‌تر این گزارش آن است که جامعة ایرانی هر روز کمتر از گذشته کتاب می‌خواند و صنعت نشر هر زمان بیش از گذشته با شکست در بازار مواجه می‌شود. این موضوع از یک‌سو مؤلفان و نویسندگان کتاب‌ها را ناامید می‌کند و از سوی دیگر ناشران را. اگر همین روند ادامه یابد، در کمتر از یک دهة آینده باید منتظر پایان تألیف و نشر کتاب در ایران باشیم.

از نظر متخصصان و فعالان حوزة نشر کتاب، مشکلات صنعت ...

نشر ایران در حال گذار است

نشر ایران در حال گذار است

مشکلات اقتصادی موجود در جامعه و مجموعه‌عوامل مدیریتی موجب شده ‌است که حوزة نشر کشور نیز به لحاظ اقتصادی روزهای خوش و مطلوبی نداشته باشد. بی‌ثباتی اقتصادی و قیمت‌های سرسام‌آور موجود مانع از آن شده که خانوار سهمی از درآمدش را به خرید کتاب اختصاص بدهد و این‌ گونه شمار خریداران و خوانندگان کتاب هم کاهش یافته است. در یک نگاه کلی مشخص است وضعیت نشر کشور، به‌خصوص در بخش تولید محتوا و تعداد عناوین، پویا ...

2451

حکمت هنر هند

قیمت: 140,000 ریال

نمایش جزییات

2450

مهرنجون

قیمت: 200,000 ریال

نمایش جزییات

2449

هنر گچ بری مکتب خراسان

قیمت: 650,000 ریال

نمایش جزییات

2448

گلستان یازدهم

قیمت: 150,000 ریال

نمایش جزییات

2447

سلمان هراتی

قیمت: 90,000 ریال

نمایش جزییات

2450

مهرنجون

قیمت: 200,000 ریال

نمایش جزییات

2448

گلستان یازدهم

قیمت: 150,000 ریال

نمایش جزییات

2447

سلمان هراتی

قیمت: 90,000 ریال

نمایش جزییات

2451

حکمت هنر هند

قیمت: 140,000 ریال

نمایش جزییات

2449

هنر گچ بری مکتب خراسان

قیمت: 650,000 ریال

نمایش جزییات

2448

گلستان یازدهم

قیمت: 150,000 ریال

نمایش جزییات

2447

سلمان هراتی

قیمت: 90,000 ریال

نمایش جزییات

2446

بهاءالدین محلاتی

قیمت: 90,000 ریال

نمایش جزییات

2445

حاج آقا حسین قمی

قیمت: 90,000 ریال

نمایش جزییات

2444

سید محمد فرزان

قیمت: 90,000 ریال

نمایش جزییات

2450

مهرنجون

قیمت: 200,000 ریال

نمایش جزییات

2449

هنر گچ بری مکتب خراسان

قیمت: 650,000 ریال

نمایش جزییات

2448

گلستان یازدهم

قیمت: 150,000 ریال

نمایش جزییات

2451

حکمت هنر هند

قیمت: 140,000 ریال

نمایش جزییات

2447

سلمان هراتی

قیمت: 90,000 ریال

نمایش جزییات