بیم و امید آخرین آمار فرهنگی کشور

بیم و امید آخرین آمار فرهنگی کشور

آمار و اطلاعات یعنی برنامه‌ریزی، داده‌های آماری بنیادی‌ترین اصل برای برنامه ریزی است، و برنامه ریزی اساسی‌ترین شاخص برای مدیریت قلمداد می‌شود. سه حلقه آمار و اطلاعات، برنامه ریزی و مدیریت از حلقه‌های توسعه به شمار می‌رود....

تخصص گرایی نشانه بلوغ صنف ناشران است

تخصص گرایی نشانه بلوغ صنف ناشران است

سید حسن میرکریمی، مدیرعامل چاپ و نشر بین الملل می‌گوید: روشی که دولت‌های مختلف طی سال‌های گذشته در حوزه اقتصاد نشر در پیش گرفته‌اند‌، موجب شده که فضای رقابتی اقتصاد نشر از بین برود و به تخصص‌گرایی و رقابت توجه کافی نشود در حالی که تخصص‌گرایی در بازار نشر نشانگر بلوغ این صنف است....

روند فعلیِ اقتصاد نشر ناامیدکننده است

روند فعلیِ اقتصاد نشر ناامیدکننده است

در واقع بیانِ ساده‌تر این گزارش آن است که جامعة ایرانی هر روز کمتر از گذشته کتاب می‌خواند و صنعت نشر هر زمان بیش از گذشته با شکست در بازار مواجه می‌شود. این موضوع از یک‌سو مؤلفان و نویسندگان کتاب‌ها را ناامید می‌کند و از سوی دیگر ناشران را. اگر همین روند ادامه یابد، در کمتر از یک دهة آینده باید منتظر پایان تألیف و نشر کتاب در ایران باشیم.

از نظر متخصصان و فعالان حوزة نشر کتاب، مشکلات صنعت ...

2450

مهرنجون

قیمت: 200,000 ریال

نمایش جزییات

2449

هنر گچ بری مکتب خراسان

قیمت: 650,000 ریال

نمایش جزییات

2448

گلستان یازدهم

قیمت: 150,000 ریال

نمایش جزییات

2447

سلمان هراتی

قیمت: 90,000 ریال

نمایش جزییات

2448

گلستان یازدهم

قیمت: 150,000 ریال

نمایش جزییات

2450

مهرنجون

قیمت: 200,000 ریال

نمایش جزییات

2449

هنر گچ بری مکتب خراسان

قیمت: 650,000 ریال

نمایش جزییات

2447

سلمان هراتی

قیمت: 90,000 ریال

نمایش جزییات

2448

گلستان یازدهم

قیمت: 150,000 ریال

نمایش جزییات

2447

سلمان هراتی

قیمت: 90,000 ریال

نمایش جزییات

2446

بهاءالدین محلاتی

قیمت: 90,000 ریال

نمایش جزییات

2445

حاج آقا حسین قمی

قیمت: 90,000 ریال

نمایش جزییات

2444

سید محمد فرزان

قیمت: 90,000 ریال

نمایش جزییات

2449

هنر گچ بری مکتب خراسان

قیمت: 650,000 ریال

نمایش جزییات

2447

سلمان هراتی

قیمت: 90,000 ریال

نمایش جزییات

2450

مهرنجون

قیمت: 200,000 ریال

نمایش جزییات

2448

گلستان یازدهم

قیمت: 150,000 ریال

نمایش جزییات